Plastic Industrial Bags

Plastic Industrial Bags

Σακούλια από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Τα υλικά εξασφα- λίζουν ποιότητα στην εκτύπωση και αντοχή.
 

Hosted By Idilio Studio